• HEADQUARTERS
 • No.6, E-Da Road, Yanchao Dist., Kaohsiung City, Taiwan, 82445 R.O.C.
 • TEL:+886-7-615-1000
 • FAX:+886-7-615-3000
 • www.yieh.com
 • ec@yieh.com
 • SHANGHAI OFFICE
 • Floor 9, Zhongda Square, No. 989 Dongfang Road, Pudongxin District, Shanghai, China, 200122
 • TEL:+86-21-6169-8088
 • FAX:+86-21-6169-8099
 • www.yieh.com
 • ec@yieh.com